Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na kosenie pozemkov a odstraňovanie burín

Dátum: 24.05.2024
Táto novinka bude 31.08.2024 stiahnutá z webu.
Počet videní: 230
3 min. čítania
Výzva na kosenie pozemkov a odstraňovanie burín

Upozornenie pre vlastníkov nehnuteľností...

Vážení majitelia pozemkov,

Obec Ješkova Ves upozorňuje všetkých občanov, ktorí vlastnia alebo majú v nájme pozemky v katastri obce Ješkova Ves, aby dodržiavali Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) a zabezpečili pokosenie a údržbu pozemkov.

Poľnohospodárskou pôdou sa rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností (na liste vlastníctva) ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Zákon ukladá podľa § 3 ods.1 písm. b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Žiadame občanov, ktorí vlastnia alebo užívajú pozemky a tieto sú zanedbané a zaburinené, aby tieto vyčistili v čo najkratšom termíne. Obec Ješkova Ves vykoná kontrolu pozemkov a na majiteľov, ktoré budú zaburinené bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Prievidza, Lesný a pozemkový odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Upozorňujeme vás, že Okresný úrad – Lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, až do výšky 995 EUR. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi  uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR.

Dovoľujeme si preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie pozemkov. Okrem zákonných povinností treba myslieť aj na to, že v miestach vysokej nepokosenej trávy sa vytvárajú vhodné podmienky pre hady, kliešte a hlodavce a zároveň pri vysokej suchej tráve vzniká zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Ďakujeme všetkým, ktorým záleží na životnom prostredí v obci, udržiavajú svoje okolie, pravidelne kosia svoje pozemky a dbajú na čistotu a poriadok.

 

Mgr. Ján Najman

starosta