Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Usmernenie k vykurovaciemu obdobiu 2023

Počet videní: 141
1 min. čítania

Vykurovacie obdobie  

 Nastal čas vykurovacieho obdobia, ktoré z hľadiska ochrany pred požiarmi patrí medzi najrizikovejšie obdobia a  je sprevádzané zvýšeným počtom vzniku požiarov. Štatistika požiarovosti v rámci Slovenskej republiky vykazuje zvýšený počet požiarov spojených v období vykurovania.

V súčasnosti používanie vykurovacích telies na báze pevného paliva - krby, krbové pece, kachle, sporáky a pod. sa zvyšuje, vzhľadom tomu je potrebné, aby si občania uvedomili riziká spojené s vykurovaním pevným palivom, ako aj povinnosti, ktoré im v rámci platných právnych predpisov vyplývajú.

Pri inštalácii resp. výmene zdroja vykurovania (kotla) je fyzická osoba povinná inštalovať a prevádzkovať len také vykurovacie telesá, ktorých vlastnosti je možné dokladovať potvrdením o zhode výrobku, prípadne certifikátom v súlade s platnou legislatívou. Inštalovanie a sprevádzkovanie vykurovacieho telesa prenechať osobe s požadovanou odbornou spôsobilosťou v súlade s pokynmi výrobcu. Pred začatím používania nového vykurovacieho telesa je užívateľ povinný zabezpečiť vykonanie preskúšania komína odborne spôsobilou osobou.

Počas celého vykurovacieho obdobia a užívania vykurovacieho telesa a komínového telesa je užívateľ povinný:

 • udržiavať komín v dobrom technickom stave a zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a čistenie,
 • skladovať a ukladať horľavé materiály v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies a iných horúcich povrchov spojených s vykurovacím telesom,
 • nepoužívať na rozkurovanie horľavé kvapaliny ( benzín, acetón a pod. )
 • udržiavať čistotu a poriadok v okolí vykurovacieho telesa a komínového telesa ( hlavne neskladovať horľavý materiál v blízkosti komínového telesa na povalových priestoroch )
 • nepoužívať poškodené vykurovacie telesá.

V prípade vzniku požiaru je občan povinný nahlásiť vzniknutý požiar na  telef. č. 150 alebo 112.

Občan je povinný vykonávať kontrolu a čistenie komína počas celého užívania v rámci vykurovacieho obdobia, ale aj mimo neho - pokiaľ je vykurovacie teleso v prevádzke nasledovne:

 1. a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW:
   raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá,
  2.    raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín

       bez vložky,
3.    raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivo a ak ide o komín

       s vložkou.

 1. b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:
 2.  raz za 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá,
  2.    raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá .

Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

Pred uvedením  spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

     

Vážení občania, aby ste blížiace zimné obdobie trávili v teple svojich domovov, veríme,  že aj svojim pričinením a zodpovedným prístupom prispejete k bezpečnosti nielen vášho domova a vašich blízkych, ale aj vášho okolia.

 

 

 

Usmernenie k vykurovaciemu obdobiu 2023