Všeobecné záväzné nariadenia

VZN rok 2022

 • 03.05.2022 | 1.74 Mb
  o určení výšky finančného príspevku na čiastočnú úhradu ...

VZN rok 2021

VZN rok 2020

VZN rok 2019

VZN rok 2018

  VZN rok 2017

    VZN 1/2017 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a výška poplatku v ŠJ
    VZN č. 2/2017 umiestňovanie volebných plagátov Ješkova Ves

  VZN rok 2016

    VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ješkova Ves
    PHSR Ješkova Ves 2015 - 2022

  VZN rok 2015

    VZN č. 1/2015 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
    VZN č. 2/2015 poskytovanie dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Ješkova Ves
    VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania príspevkov z rozpočtu obce občanom v nepriiaznivej sociálnej situácii

  VZN rok 2014

    Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2014