Cirkev

Farské oznamy

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

Liturgický kalendár a úmysel sv. omší:

Pondelok

féria

28.11.

18:00

VK

+ Karol Beliansky a manželka Viktória

Utorok

féria

29.11.

07:30

VK

+ Rozália

Streda

sviatok

sv. Ondrej, apoštol

30.11.

+ Vendelín Čavoj a rodičia Katarína a Jozef

Štvrtok

féria

votívna o Najsv. Srdci Ježišovom

01.12.

16:30

17:4518:00

JV

- poklona Sviatosti Oltárnej

- litánie so sviatostným požehnaním

+ Jozef Maťašeje a manželka Anna

Piatok

féria

votívna o Najsv. Srdci Ježišovom

02.12.

17:00

17:4518:00

VK

- poklona Sviatosti Oltárnej

- litánie so sviatostným požehnaním

+ Michal Benko, manželka Katarína a rodičia

Sobota

spomienka

sv. František Xaverský, kňaz

03.12.

18.00

VK

– za farníkov

NEDEĽA

  1. ADVENTNÁ NEDEĽA

04.12.

08.00

09.30

VK

JV

– poďakovanie Pánu Bohu

– poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

   pre jubilantku

Oznamy:

       

Spovedanie: V pondelok, utorok a stredu pol hodinu, štvrtok a piatok hodinu a pol

         pred sv. omšou. Chorých tento týždeň spovedať nebudem.

Zbierky: Dnes je pri sv. omšiach tradičná zbierka na charitu. Pán Boh odplať darcom.

              

Advent: Dnes sme začali sláviť adventné liturgické obdobie ako prípravu na slávenie

         sviatkov Narodenia Pána. Je to čas stíšenia a zahĺbenia sa do svojho vnútra

         i do osobného vzťahu s Bohom. Nenechajme sa vtiahnuť do pred vianočného

         chaosu. Nájdime si čas na modlitbu (pri adventnom venci), adventnú sv. omšu,

         čítanie so Sv. písma i pred vianočnú sv. spoveď.

         Spoveď chorých plánujem na 9. decembra, zapisovať chorých na sv. spoveď môžete

         už od dnes.

         Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti 22. decembra.

Dobrá novina: Kto by mal záujem, aby sa koledníci Dobrej noviny zastavili aj v jeho

        dome, nech sa zapíše do zoznamu, ktorý je vzadu v kostole. Tento rok sa nebude

        koledovať od domu k domu, ako to bolo v minulosti, ale podľa vytvoreného

        zoznamu. Zapisovať sa môžete počas celého Adventu.

Intencie: Po sv. omšiach v týždni si môžete zapísať na sv. omše. Tento rok už mám

        kalendár plný.

Poďakovanie: Ďakujem ženám i mužom, ktorí pomohli v uplynulom týždni pri prácach

         na fare.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľký Klíž, Klížske Hradište 28, 958 45, b. účet: SK31 0900 0000 0000 3851 8630,

telefón: 038 54 29 223, email: faravkliz@gmail.com, velky.kliz@nrb.sk. Zásady ochrany osobných údajov na: gdpr.kbs.sk