Lesné a pasienkové spoločenstvo, Ješkova Ves - POZVÁNKA

 09.05.2022

                        Lesné a pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Ješkova Ves 

                                                                  P o z v a n k a 

na zasadnutie valného zhromaždenia podľ čl. VI Stanov § ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Výbor Lesného a pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Ješkova Ves, 958 45 Ješkova Ves č. 82 podľa čl. VI Stanov a § 14 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z.

                                                                 zvoláva

zasadnutie valného zhromaždenia na deň 18.6.2022, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu Ješkova Ves so začiatkom o 17:00 hod., s nasledným programom:

1. prezentácia - zahájenie

2. voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľovv zápisnice

3. správa o činnosti spoločnosti za rokk 2021

4. správa o hospodárskom výsledku a účtovná uzávierka za rok 2021

5. správa o plnení výrobných úloh za rok 2021

6. správa dozornej rady a inventarizačnej komisie za rok 2021

7. návrh na schválenie výšky podielov zo zisku za rok 2021

8. voľba členov výboru, dozornej rady a náhradníkov

9. diskusia

10. návrh na uznesenie

11. ukončenie

Výbor zároveň informuje svojích členov, že zasadnutia sa môžu zúťastniť prostredníctvom nimi zvoleného zástupcu, na základe plnej moci .

  V Ješkovej Vsi 12.5.2022                                           Karol Smatana   

                                                                                      Predseda LP a PS


Zoznam aktualít :