Zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente ÚPN obce Ješkova Ves

 14.07.2022

Návrh Územného plánu obce Ješkova Ves zmeny a doplnky č.1“

Návrh Územného plánu obce Ješkova Ves je vystavený k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce, na Obecnom úrade Ješkova Ves a na internetovej stránke www.obecjeskovaves.sk a na verejné nahliadnutie je prístupný na Obecnom úrade Ješkova Ves v úradných hodinách

pondelok 8.00 - 16.00 hod.

utorok 8.00 - 16.00 hod.

stredu 8.00 - 16.00 hod.

štvrtok 8.00 - 16.00 hod.

piatok 8.00 - 16.00 hod.