Návrh Územného plánu Obce Ješkova Ves zmeny a doplnky č.1

 30.06.2022

      Návrh Územného plánu obce Ješkova Ves je vystavený k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce po dobu 30 dní na Obecnom úrade Ješkova Ves a na internetovej stránke www.obecjeskovaves.sk a na verejné nahliadnutie je prístupný na Obecnom úrade Ješkova Ves v úradných hodinách:                                                                                        

pondelok 8.00 - 16.00 hod.

utorok 8.00 - 16.00 hod.

stredu 8.00 - 16.00 hod.

štvrtok 8.00 - 16.00 hod.

piatok 8.00 - 16.00 hod.