Verejná vyhláška Obce Ješkova Ves - Návrh Územného plánu zmeny a doplnky č. 1

 30.06.2022

verejná vyhláška

Obec Ješkova Ves

Číslo spisu OcÚ-JV-132/2022                                                   Ješkova Ves dňa  29.06.2022                                                       

Zverejnené (vyvesené) dňa :                  30.06.2022

Ukončenie zverejnenia (zvesené) dňa : .............2022 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby :

obstarávateľ Územného plánu obce v zmysle § 16 zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len stavebného zákona)

oznamuje verejnou vyhláškou

dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a ich odborným organizáciám, dotknutým fyzickým a právnickým osobám a verejnosti

začatie prerokovania územnoplánovacej dokumentácie obce

Návrh Územného plánu obce Ješkova Ves zmeny a doplnky č.1“

v súlade s § 22 stavebného zákona.

Návrh Územného plánu obce Ješkova Ves je vystavený k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce po dobu 30 dní na Obecnom úrade Ješkova Ves a na internetovej stránke www.obecjeskovaves.sk a na verejné nahliadnutie je prístupný na Obecnom úrade Ješkova Ves v úradných hodinách

                                                    pondelok 8.00 - 16.00 hod.

utorok 8.00 - 16.00 hod.

stredu 8.00 - 16.00 hod.

štvrtok 8.00 - 16.00 hod.

 piatok 8.00 - 16.00 hod.

Oznámenie o začatí prerokovania Návrh Územného plánu obce Ješkova Ves ZaD č.1 sa zasiela dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom a nadriadenému orgánu územného plánovania jednotlivo.

V zmysle § 22 odseku 5) zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení,  obce,  samosprávny kraj a dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko do 30 dní odo dňa, keď o ňom boli upovedomené doručením obstarávateľovi písomnou formou.

Ak sa dožiadaný orgán nevyjadrí v určenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie.

Verejnosť, fyzické a právnické osoby je oprávnená podať pripomienky k územnoplánovacej dokumentácii do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia – vyhlášky

písomnou formou na Obec Ješkova Ves, č. 40, 958 45 Ješkova Ves.

Na stanoviská doručené po tejto lehote sa neprihliada.

                                                                                                 Pavel Gerguš

                                                           starosta obce