Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

 15.03.2022


Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“), prijal 8. marca 2022 správu o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len „správa o hodnotení“) obstarávateľa Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866. V zmysle § 10 ods. 3 zákona EIA vám ako dotknutému orgánu, resp. schvaľujúcemu orgánu zasielame správu o hodnotení a návrh strategického dokumentu na zaujatie stanoviska.  
  
Dokumentácia je zverejnená na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 15. marca 2022.
Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“, sa uskutoční 30. marca 2022 o 10. hod. v zasadacej miestnosti na 2. posch., v budove Okresného úradu Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Účasť na verejnom prerokovaní odporúčame vopred nahlásiť na emailovej adrese matej.knazko@minv.sk.
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu príslušnému orgánu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie dotknutou obcou podľa § 11 ods. 1 a 2 zákona EIA.