Pozvánka - zasadnutie OZ v Ješkovej Vsi na deň 20.07.2022

 14.07.2022

P O Z V Á N K A

         V zmysle zákona 369/1990 Zb., § 12 zvolávam 19. riadne   zasadnutie  Obecného

                                                                                zastupiteľstva  v Ješkovej Vsi na deň 

20.07.2022 o 19:00 hod (v stredu)

         do kancelárie obecného úradu v Ješkovej Vsi

P r o g r a m :

       

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania.
  3. Kontrola uznesení
  4. Voľby do orgánov samosprávy obcí
  5. MŠ - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia
  6. Zmena rozpočtu
  7. Rôzne
  8. Diskusia – uznesenia - záver

                                                                                                         Pavel   G r e g u š

                                                                                                             starosta obce

Plenárne zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Ješkovej Vsi  je  v e r e j n é !

Pozvaní sú poslanci Obecného zastupiteľstva  v Ješkovej Vsi a kontrolórka obce.