Zmluvy

Zmluva o dielo Agroeduka

2019

2018

  Rekonštrukcia Obecný úrad Ješkova Ves
    Rekonštrukcia Obecný úrad Ješkova Ves
  Zmluva o auditorských službách
    Zmluva o prevedení auditorských služieb
  Rekonštrukcia Domu smútku
    Rekonštrrukcia Domu smútku
  Rekonštrukcia vykurovacej sústavy - Zmluva o dielo
    Rekonštrukcia vykurovacej sústavy
    Zmluva Environfond
    Rekonštrukcia vykurovacej sústavy 2 strany
  Zmluva o budúcej zmluve NATUR-PAK
    Zmluva NATUR_PAK
  Výmena okien a dverý na Dome smútku
    Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákoníka č. 513/91 Zb.
    Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákoníka č. 513/91 Zb.
  Zámenná zmluva
    Zamenná zmluva
    zámenná zmluva
    zamenná zmluva
  Výstavba chodníkov v parku a úprava terénu
    Zmluva o dielo
    Zmluva o dielo
  Rekonštrukcia javiska Kultúrneho domu
    Zmluva o dielo
    Zmluva o dielo
  Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zakonníka č. 513/91 Zb.
    Zmluva o dielo Zabezpečovacie zariadenie - Obecný úrad
  Zmluva o dielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonika č. 513/91 Zb.
  Výmena okien - kuchyňa, WC, 2 x pivnica
    Výmena okien
    Výmena okien 2
  Zmluva Projekčné práce Obecný úrad - zlepšenie energetickej úspornosti budovy
    Zmluva o dielo Projekčné práce 2
    Zmluva o dielo Projekčné práce 1
  Zmluva Výroba nábytku - Kancelária obecného úradu
    Zmluva o dielo
    Zmluva o dielo
  Zmluva o dielo uatvorená v zmysle § 536zákona č. 513/1991 Zb
  Pripraviť a odovzdať projekt pre Enviromentálny fond
    Zmluva 1
    Zmluva 2
    Zmluva 3
  Hrobové miesta
    Zmluva dvojhrob
    Zmluva jednohrob
  Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
    Audit 2011, str. 1
    Audit 2011, str. 2
    Audit 2011, str. 3
    Audit 2011, str. 4
    Zvererejňovanie zmluv podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
  Rekonštrukcia kancelárie obecného úradu
    Zmluva s FAPOS - predná strana
    Zmluva s FAPOS - zadná strana