Lesné pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Ješkova Ves

 24.08.2021

Lesné a pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Ješkova Ves

                                                                                         P o z v á n k a

na zasadnutie valného zhromaždenia podľa čl. VI Stanov § 14 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Výbor Lesného a pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Ješkova Ves, 958 45 Ješkova Ves č. 82 podľa čl. VI Stanov a § 14 ods. 1 zákona č. 97/2013 Z.z

                                                                                                  zvoláva

zasadnutie valného zhromaždenia na deň 25.9.2021, ktoré sa bude konať v zasadačke obecného úradu Ješkova Ves so začiatkom o 16:00 hod. , s následným programom:

1. prezentácia - zahájenie

2. voľba mandátovej  a návrhovej komisie, zapisovaľa a overovateľov

3. správao činnosti spoločnosti za rok 2019 - 2020

4. správa o hospodárskom výsledku a učtovná uzávierka za rok 2019 - 2020

5. správa o plnení  výrobných úloh za rok 2019 - 2020

6. správa dozornej rady a inventarizačnej komisie za rok 2019 - 2020

7. návrh na schválenie výšky podielov zo zisku za rok 2019 2020

8. diskusia

9. návrh na uznesenie

10. ukončenie

Výbor zároveň informuje svojích členov, že zasadnutia sa môžu zúčastniť prostredníctvom nimi zvoleného zástupcu, na základe plnej moci.

Uvedené zasadnutie valného zhromaždenia sa uskutoční iba v úprípade , ak to protiepidemiologické opatrenia dovolia.

   V Ješkovej Vsi dňa 19.8.2021                                                                      Karol Smatana

                                                                                                                         Predseda LPa PS

                     


Zoznam aktualít :