Rozhodnutie - stavebné povolenie - odvodňovací rigol

 12.11.2021

Rozhodnutie

povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku č. OU-PE-OSZP-2021/001334 stavebné povolenie č. OU-PE-OSZP-2021/001335
(rozkliknúť prílohu oznamu)