Rozhodnutie - stavebné povolenie - rozšírenie vodovodu

 10.11.2021


Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán
štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, § 3 ods. 1
písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súlade s § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a v súlade s § 120 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení posúdil
žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 73 vodného zákona a § 62 stavebného zákona a na
základe tohto posúdenia vydáva v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona stavebné
povolenie na vodnú stavbu:
„Vybudovanie prístupovej komunikácie s inžinierskymi sieťami Ješkova Ves, SO 02 – Rozšírenie
verejného vodovodu“
Rozhodnutie - stavebné povolenie je uložené na stránke v prílohe oznamu.