Pozvánka

 01.03.2021

                                                                                                                                                        V Ješkovej Vsi  01.3.2021

P O Z V Á N K A

         V zmysle zákona 369/1990 Zb., § 12 zvolávam 12. riadne   zasadnutie  Obecného

                                                                                zastupiteľstva  v Ješkovej Vsi na deň 

05.03.2021 o 18:00 hod v ( Piatok )

         do kancelárie obecného úradu v Ješkovej Vsi

P r o g r a m :  

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, schválenie programu rokovania
  3. Kontrola uznesení
  4. Zmluva o usporiadaní sporného vlastníctva k nehnuteľnostiam ( Pozemok pod školskou bytovkou )
  5. Správa o výsledku inventarizácie majetku k 31.12.2020
  6. Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
  7. Rôzne
  8. Diskusia – uznesenia - záver                

                                                                                                         Pavel   G r e g u š

                                                                                                             starosta obce

Plenárne zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Ješkovej Vsi  je  v e r e j n é !

Pozvaní sú poslanci Obecného zastupiteľstva  v Ješkovej Vsi a kontrolórka obce.